Modele prawa autorskiego

Syntetyczną definicję majątkowego prawa autorskiego konstruuje art. 17 ustawy, s. wiąc, iż « Jeżeli Ustawa nie à la Wi inacjay, twórcy przysługuje wyłączne Prawo do łączyć z utworu je rozporządzania NIM na wszystkich polach Eksploatacji oraz do wynagrodzenia za KORZYSTANIE z utworu», wyraźnie odwołując się do koncepcji prawa własności o jakiej mówi Kodeks cywilny. Koncepcja Taka swoje Źródło ma w czasach WIELKIEJ Rewolucji Francuskiej, Kiedy à zaczął przeważać pogląd, iż nie powinno się ograniczać prawa autorskiego do enumeratywnie wyliczonych sposobów użycia, ALE iż powinno Ono obejmować Każde Wykorzystanie, przy dopuszczeniu Jednakże nielicznych, przewidzianych przez ustawę wyjątków. Wykształciła się Zatem koncepcja kształtowania treści prawa autorskiego, która wykazywała duże podobieństwo do kształtowania się treści prawa własności, z tym Jednak, że zauważano swoiste różnice wynikające pomi, ZY dobrem niematerialnym Jakim jest utwór a rzeczą, która ma Charakter materialny. Modèle własnościowy charakteryzuje się tym, że treść majątkowych Praw autorskich jest definiowana w sposób syntetyczny. W modelu tym twórca ma wyłączne Prawo do decydowania o wykorzystaniu Swojego dzieła (Czy w ogóle, un Tak Jeśli à Kiedy) je tylko formy Eksploatacji, które ustawodawca w sposób wyraźny wyłączył z monopolu przysługującego twórcy przepisami ustawy, są wyjęte SPOD możliwości swobodnego decydowania przez twórcę. Odwołanie się przez ustawodawcę à Tego modelu wskazuje na chęć zastosowania podobnej Techniki legislacyjnej, ALE także Pozwala lepiej Zrozumieć istotę prawa autorskiego. W zgodności z wyżej przedstawioną koncepcją pozostaje przykładowe wyliczenie Pól Eksploatacji utworu, jakie ma Miejsce w art. 50 ustawy, f.

wiącym, iż odrębne Pola Eksploatacji w wią szczególności: bardzo obszernym dziaem prawa wasnoci intelektualnej jest Prawo autorskie. Prawa te dotycz dóbr niematerialnych, które okrelane s mianem utworów. Podmiotem prawa autorskiego MOE par twórca, wspótwórca, wydawca, producteur lub Pracodawca. Natomiast przedmiotem prawa autorskiego jest Wczeniej Ju wspomniany utwór, qui jest bardzo Szeroko rozumiany. Utwór w skrócie à kady przejaw dziaalnoci twórczej ustalony w jakiejkolwiek postaci, majcy indywidualny Charakter. Wykonawca oświadcza, że przysługują MU autorskie prawa majątkowe ne projektów graficznych Bà ących przedmiotem niniejszej umowy. Prawa te nie Bà ą obciążone Ani ograniczone na rzecz osób trzecich. Prawa osobiste oraz majtkowe w okresie ich trwania gwarantuj uprawnionym, e bez ich zgody nie Mona swobodnie korzysta z chronionych utworów.

Jednake istnieje kilka wyjtków OD tej reguy, jednym z nich jest dozwolony uytek chronionych Tracks (gównie uytek OSOBISTY).

Les commentaires sont fermés